Loka Samastha Sukhino Bhavanthu!

Loka Samastha Sukhino Bhavanthu!

WELCOME :-)

warm WELCOME to my Hobby Lounge.
Just Recline, Relax smiley and Enjoy a "Good Time" @ My Hobby Lounge smiley

SEARCH

March 21, 2012

நாம ராமாயணம் / Nama Ramayanam
ஸ்ரீ ராம ஜெயம்

ஓம் ஸ்ரீ ஸீதா லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்ன ஹனுமத் சமேத
ஸ்ரீ ராமச்சந்தரபரப்ரஹ்மணே  நம :ஸ்ரீ நாம ராமாயணம் 
பால காண்டம்

 1. சுத்த ப்ரஹ்ம பராத்பர ராம்
 2. கலாத்மக பரமேஸ்வர ராம்
 3. சேஷதல்ப ஸுகநித்ரித ராம்
 4. ப்ரஹ்மா த்யமர பிரார்தித ராம்
 5. சந்டகிரனகுல மண்டந ராம்
 6. ஸ்ரீமத் தசரத நந்தன ராம்
 7. கௌசல்யா ஸுக வர்த்தந  ராம்
 8. விஸ்வாமித்ர ப்ரியதன ராம்
 9. கோர தாடகா காதக ராம்
 10. மாரீசாதி நிபாதக ராம்
 11. கௌசிக மகஸம்ரக்ஷக ராம்
 12. ஸ்ரீ மத ஹல்யோத்தாரக ராம்
 13. கௌதம முனிஸம் பூஜித ராம்
 14. ஸுரமுநிவரகண ஸம்ஸ்துத ராம்
 15.  நாவிகதாவித ம்ருதுபத ராம்
 16. மிதிலாபுரஜன மோஹக ராம்
 17. விதேஹ மானஸ ரஞ்ஜக ராம்
 18. த்ரியம்பக கார்முக பஞ்ஜக ராம்
 19. ஸீதார்ப்பித வர மாலிக ராம்
 20. க்ருதவைவாஹிக கௌதுக ராம்
 21. பார்கவ தர்ப்ப வி நாசக ராம்
 22. ஸ்ரீமதயோத்யா பாலக ராம்

  ராம ராம ஜெய ராஜா ராம், ராம ராம ஜெய ஸீதா ராம் (2 times)

  அயோத்யா காண்டம்


  1. அகணித குணகண பூஷித ராம்
  2. அவ்நீதநயா காமித ராம்
  3.  ராகாசந்த்ர ஸமாநந ராம்
  4. பித்ரு வாக்யாச்ரித காநந ராம்
  5. ப்ரிய குஹ வி நிவேதித ராம்
  6. தத்க்ஷாலித நிஜ ம்ருதுபத ராம்
  7. பரத்வாஜமுகா  நந்தக ராம்
  8. சித்ரகூட த்ரிநிகேதந ராம்
  9. தசரத ஸந்தத சிந்தித ராம்
  10. கைகேயீ தநயார்த்தித ராம்
  11. விரசித நிஜ பித்ருகர்மக ராம்
  12. பரதார்ப்பித நிஜ பாதுக ராம்

   ராம ராம ஜெய ராஜா ராம், ராம ராம ஜெய ஸீதா ராம் (2 டைம்ஸ்)

   ஆரண்ய காண்டம்


   1. தண்டகாவந ஜந பாவன ராம்
   2. துஷ்ட விராத விநாசன ராம்
   3. சரபங்க ஸுதீக்ஷ்ண அர்ச்சித ராம்
   4. அகஸ்த்யா நுக்ரஹ வர்த்தித ராம்
   5. க்ருத்ராதிப  ஸம்ஸேவித ராம்
   6. பஞ்சவடீ தட ஸுஸ்தித ராம்   
   7. சூர்பனகார்த்திவிதாயக ராம்
   8. கரதூஷணமுக ஸூதக ராம்
   9. ஸீ தாப்ரிய ஹரிணா நுக ராம்
   10. மாரீசார்த்தி க்ருதாசுக ராம்
   11. விநஷ்ட ஸீதாந்வேஷக ராம்
   12. க்ருத்ராதிப கதி தாயக ராம்
   13. சபரீ தத்த பலாசந ராம் 
   14. கபந்த பாஹுச் சேதந ராம்

    ராம ராம ஜெய ராஜா ராம், ராம ராம ஜெய ஸீதா ராம் (2 டைம்ஸ்)

     கிஷ்கிந்தா காண்டம்


    1. ஹனுமத் ஸேவித நிஜபத ராம்
    2. ந்த ஸுக்ரீவாபீஷ்டத ராம்
    3. கர்வித வாலி ஸம்ஹாரக ராம்
    4. வானர தூத ப்ரேஷக ராம்
    5. ஹிதகர லக்ஷ்மண ஸம்யுத ராம்

     ராம ராம ஜெய ராஜா ராம், ராம ராம ஜெய ஸீதா ராம் (2 டைம்ஸ்)

     சுந்தர காண்டம்


     1. கபிவர ஸந்ததஸ்ம்ஸம்ருத ராம்
     2. தத்கதி விக்ந த்வம்ஸக ராம்
     3. ஸீதா ப்ராண தாரக ராம்
     4. துஷ்ட தசாநந தூஷித ராம்
     5. சிஷ்ட ஹனுமத் பூஷித ராம்
     6. ஸீதா வேதித காகாவந ராம்
     7. க்ருத சூடாமணி தர்சந ராம்
     8. கபிவர வசனா ச்வாஸித ராம்

      ராம ராம ஜெய ராஜா ராம், ராம ராம ஜெய ஸீதா ராம் (2 டைம்ஸ்)

      யுத்த காண்டம்

      1. ராவண நிதநப்ரஸ்தித ராம்
      2. வாநர சைந்ய ஸமாவ்ருத ராம்
      3. சோஷித ஸரிதீசார்த்தித ராம்
      4. விபீஷணாபய தாயக ராம்
      5. பர்வத ஸேது நிபந்தக ராம்
      6. கும்பகர்ண சிரச்சேதக ராம்
      7. ராக்ஷஸ ஸங்க விமர்த்தக ராம்
      8. அஹி மஹி ராவண சாரண ராம்
      9. ஸம்ஹ்ருத தசமுக ராவண ராம்
      10. விதிபவ முகஸுர  ஸம்ஸ்துத ராம்
      11. கஸ்தித  தசரத வீக்ஷித ராம்
      12. ஸீதா தர்சன மோதித ராம்
      13. அபிஷ்க்தவி பீஷணநத ராம்
      14. புஷ்பக யாநா ரோஹண ராம்
      15. பரத்வாஜாபி நிஷேவண ராம்
      16. பரதப்ராண ப்ரியகர ராம்
      17. ஸாகேதபுரீ பூஷண ராம் 
      18. கைல ஸ்வீய ஸமாநந ராம்
      19. ரத்ந லஸத் பீடாஸ்தித ராம்
      20. பட்டாபிஷேகாலங்க்ருத ராம்
      21. பார்த்திவ குல ஸம்மாநித ராம்
      22. விபிஷனார்ப்பித்த ரங்கக ராம்
      23. கீசகுலாநுக்ர ஹகர ராம்
      24. ஸகலஜீவ  ஸம்ரக்ஷக ராம்
      25. ஸமஸ்த லோகா தாரக ராம்  
       ராம ராம ஜெய ராஜா ராம், ராம ராம ஜெய ஸீதா ராம் (2 டைம்ஸ்)

       உத்தர  காண்டம்


       1. ஆகத முனிகண ஸம்ஸ்துத ராம்
       2. விச்ருத தசகண் டோத்பவ ராம்
       3. ஸீதா லிங்கந நிவ்ருத ராம்
       4. நீதிஸுரக்ஷித ஜநபத ராம்
       5. விபிந த்யாஜித ஜநகஜ ராம்
       6. காரித லவணா ஸு ரவத ராம்   
       7. ஸ்வர்க்கத சம்புக ஸம்ஸ்துத ராம்
       8. ஸ்வதநய குசலவ நந்தித ராம்
       9. அஸ்வமேத க்ரது தீக்ஷித ராம்
       10. காலா வேதித ஸுரபத ராம்
       11. அயோத்யகஜந முக்தித ராம்
       12. விதிமுக விபுதா நந்தக ராம் 
       13. தேஜோமய நிஜரூபக ராம்
       14. ஸம்ஸ்ருதி பந்த  விமோசக ராம்
       15. தர்ம ஸ்தாபந தத்பர ராம்
       16. பக்தி பராயண முக்திந ராம்
       17. ஸர்வ சராசர பாலக ராம்
       18. ஸர்வ பவாமய வாரக ராம்
       19. வைகுண்டாலய சம்ஸ்தித ராம்
       20. நித்தியாநந்த பதஸ்தித ராம்
        ராம ராம ஜெய ராஜா ராம், ராம ராம ஜெய ஸீதா ராம் (2 டைம்ஸ்)

         ஸ்ரீ ராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா
        ஸ்ரீ ராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா
        ஸ்ரீ ராம ஜெய ராம ஜெய ஜெய ராமா

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Sree Rama Jeyam

        Om Sri seetha lakshmana bharadha chatrukhna hanumath samedha sree ramachandra parabhrahmane namaha

        SREE NAMA RAMAYANAM

        Baala Kaandam

        1. Sudha Bhrama parathpara ram
        2. Kaalathmaka parameswara ram
        3. seshathalpa suganithritha ram
        4. bhrahma thyamara prarthitha ram
        5. chandakiranakula mandana ram
        6. sreemath dasaratha nandana ram
        7. kausalya suka vardhana ram
        8. viswamithra priyathana ram
        9. kora thadaka kadhaka ram
        10. maareesadhi nibhathaka ram
        11. kausika magasamrakshaka ram
        12. sree madhahalyotharaka ram
        13. gauthama munisampoojitha ram
        14. suramuni varagana samthutha ram
        15. naavikadhavidha mruthupadha ram
        16. mithilapurajana mohaka ram
        17. vidheha maanasa ranjaka ram
        18. thryambaka kaarmukha panchaka ram
        19. seetharpitha varamaalika ram
        20. kruthavaivahika kauthuka ram
        21. bhargava tharpa vinasaka ram
        22. sree madhayothya balaka ram

         "rama rama jaya raja ram, rama rama jaya seetha ram" (2 times)


         Ayodhya Gandam

         1. Aganitha gunakana bhooshitha ram
         2. avaneethanaya kaamitha ram
         3. raagaachandra samanana ram
         4. pithru vakyachritha kaanana ram
         5. priya guha vinivedhitha padha ram
         6. thathkshalitha nija mruthupadha ram
         7. bhardhwajamukha nandhaka ram
         8. chithrakoota thrinikethana ram
         9. dasaratha sandhatha chinthitha ram
         10. kaikeyi thanayarthitha ram
         11. virasitha nija pithru karmaka ram
         12. bharathaarpitha nija padhuka ram

          Rama rama jeya raja ram, Rama rama jeya seetha ram (2 times)

          Aaranya kandam

          1. Dhandakavatha jana pavana ram
          2. dhushta viradha vinaasana ram
          3. Sarabhanga sudeekshana architha ram
          4. agasthyanugraha varthitha ram
          5. krutharathipa samsevitha ram
          6. panchavati thada susthitha ram
          7. soorpanagarthitha vidhayaka ram
          8. kara dhooshanamukha soothaka ram
          9. seethapriya harina nukha ram
          10. maareesarthi kruthaasukha ram
          11. vinashta seethanveshaka ram
          12. kruthrathibha gati dhyaka ram
          13. sabaree thatha palasana ram
          14. kabandha bahuchethana ram
           Rama rama jeya raja ram, Rama rama jeya seetha ram (2 times)

           Kishkintha Kandam

           1. Hanumath sevitha nijapatha ram
           2. Nadha sukreevaabeeshtadha ram
           3. Karvidha vaali samharakha ram
           4. Vaanura dhoodha preshaka ram
           5. Hithakara lakshmana samyutha ram

            Rama rama jeya raja ram, Rama rama jeya seetha ram (2 times)

            Sundara Kandam

            1. Kabivara santhatha samsrutha ram
            2. Thathgadhi vigna dhwamsaka ram
            3. Seethe prana tharaka ram
            4. Dhushta dasanana dhooshitha ram
            5. Sishta hanumath bhooshitha ram
            6. Seethe vedhitha kakavana ram
            7. Krutha choodamani darsana ram
            8. Kabivara vachana chwasitha ram
             Rama rama jeya raja ram, Rama rama jeya seetha ram (2 times)

             Yudha kandam

             1. Ravana nidhanaprasthitha ram
             2. Vanara sainya smavrutha ram
             3. Choshitha saritheecharthitha ram
             4. Vibhishanabhaya dhayaka ram
             5. Parvadha sethu nibhanthaka ram
             6. Kumbakarna sirachetaka ram
             7. Rakshasa sanga vimarthaka ram
             8. Ahimahi ravana charana ram
             9. Samhrutha dasamukha ravana ram
             10. Vidhibhava mukasura samsthutha ram
             11. Kasthitha dasaratha veekshitha ram
             12. Seethe darsana mothitha ram
             13. Abhishktha vibheeshanadha ram
             14. Pushpaka yana rohana ram
             15. Bhardwajabi nishevana ram
             16. Bharadha prana priyakara ram
             17. Saakethapuri bhooshana ram
             18. Sakalasveeya samanana ram
             19. Ratna lasathpeedasthitha ram
             20. Pattabhishekalangrudha ram
             21. Paarthibha kula sammanidha ram
             22. Vibhishanarpitha rangaka ram
             23. Keesa kulaanugraha kara ram
             24. Sakala jeeva samrakshaka ram
             25. Samastha loka tharaka ram
              Rama rama jeya raja ram, Rama rama jeya seetha ram (2 times)
               
              Uthra Kandam

              1. Aakatha munigana samsthutha ram
              2. Vichrutha dasakandothbhava ram
              3. Seethalingana nivrutha ram
              4. Needhi surakshitha janapatha ram
              5. Vibhina thyajitha janagaja ram
              6. Kaaritha lavana suravadha ram
              7. Swarkadha sambuga samsthutha ram
              8. Swathanaya kuchalava nandhitha ram
              9. Aswametha krathu deekshitha ram
              10. Kala vedhitha surapadha ram
              11. Ayodhyagajana mukthitha ram
              12. Vidhimukha vibhudhanandhaka ram
              13. Tejomaya nija roopaka ram
              14. Samsruthi bhandhaka vimochaka ram
              15. Dharma sthapana thathpara ram
              16. Bhakti parayana mukthina ram
              17. Sarva charachara palaka ram
              18. Sarva bhavamaya varaka ram
              19. Vaikundalaya samsthitha ram
              20. Nithyanandha padasthitha ram
               Rama rama jeya raja ram, Rama rama jeya seetha ram
               Rama rama jeya raja ram, Rama rama jeya seetha ram

               sri rama jaya rama jeya jeya raamaa
               sri rama jaya rama jeya jeya raamaa 
               sri rama jaya rama jeya jeya raamaa 

                 Image courtesy : google search

               Your Kind Attention Please :-)

               Thank you for paying a visit to My Hobby Lounge to view "Mira's Talent Gallery"

               If you like My Hobby Lounge you can motivate by "Liking", "Sharing", "Tweeting", "Voting", "Following" "commenting" :-)

               To get the latest updations, "subscribe" using your e-mail ID

               Use "search" option for things you are looking for in My Talent Gallery.

               Cookbook is given in dropdown list form for your convenience. You will find it on the right side column. Wish you a great time :-)